Logowanie
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Regulamin Bazaru Handlowego

Regulamin Bazaru Handlowego na portalu MultiBazar.pl

(obowiązuje od dnia 19.09. 2020 roku)


I. Postanowienia ogólne

1. Bazar Handlowy działający na portalu MultiBazar.pl jako sklep internetowy prowadzony jest przez firmę  MultiBazar Marek Pawłowski z siedzibą w Lublinie przy Al. Warszawskiej 102, kod pocztowy 20-824, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7171343012 , REGON 430872951 

2. Administratorem danych osobowych jest Firma wskazana w punkcie 1.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Bazaru Handlowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.

4. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.)

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień z Bazaru Handlowego.

6. Klientem jest każdy Użytkownik korzystający z portalu MultiBazar.pl nabywający Produkty za pośrednictwem Bazaru Handlowego.

7. Pod pojęciem Bazaru Handlowego rozumie się sprzedaż wystawionych towarów i usług w formie sklepu internetowego.

8. Wystawcą produktów jest MultiBazar lub inna firma,  z którą Administrator zawarł stosowne porozumienie.

9. Warunkiem realizacji zakupów  na Bazarze Handlowym jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.multibazar.pl, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonanie zapłaty za zakupiony produkt lub usługę w terminie 3 dni roboczych od daty zamówienia.

10. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

11. Wszystkie ceny podane na Bazarze Handlowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

12. Bazar Handlowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Bazaru Handlowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Bazar Handlowy przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „do kasy" przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „ w kasie" uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania PR (Punktów Rabatowych) z Konta Multi. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem paragonie (albo ewentualną fakturą VAT w przypadku przedsiębiorców).

13. Na Bazarze Handlowym honorowane są Programy Lojalnościowe zawarte w Regulaminie portalu MultiBazar.pl

14. Wszystkie towary znajdujące się na Platformie Handlowej są fabrycznie nowe.


II. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia na towary oferowane na Bazarze Handlowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na Bazarze Handlowym - z dostępnej oferty poprzez dodanie ich do koszyka.

2. Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak również swoich danych teleadresowych do wysyłki (i do ewentualnej faktury VAT w przypadku przedsiębiorców), do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „zatwierdź/złóż zamówienie."

3. Klient powinien dokonać wyboru: formy dostawy, sposobu płatności, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację oraz zatwierdzić przyciskiem „zatwierdź/złóż zamówienie".

4. Następnie po wyborze formy dostawy oraz sposobu płatności, należy wybrać opcję „do kasy" gdzie wskazane są wybrane towary oraz kwota należna do zapłaty.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Bazaru Handlowego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

7. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator/Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

8. Wszystkie towary oferowane na Bazarze Handlowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres biuro@multibazar.pl.

9. Potwierdzeniem otrzymania przez Bazar Handlowy zamówienia Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

10. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

11. Ze względu na natychmiastową realizację zamówień, Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia, a także rezygnacji z zamówienia, jednak jedynie przed otrzymaniem od Bazaru Handlowego potwierdzenia przyjęcia oferty, czyli przed otrzymaniem e-maila będącego komunikatem o przyjęciu zamówienia do realizacji. Powyższe nie wpływa na ustawowe prawo zwrotu towarów.

12. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji, dokumenty będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.


III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

1. Płatności za zakupiony towar należy dokonać przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu zamówienia w terminie maksymalnie     3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.

2. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora lub Dostawcy.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach produktowych Bazaru Handlowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu (albo faktury VAT na życzenie przedsiębiorcy).

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru.

7. Towar w paczkach staramy się jak najbezpieczniej zapakować, jednak nie możemy gwarantować, iż towar nie zostanie uszkodzony w trakcie transportu. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Ze względu na koszty, przesyłki nie są ubezpieczone. Na życzenie klienta przesyłkę możemy ubezpieczyć lub wysłać na szczególnych warunkach - za dodatkową opłatą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie należy składać u właściwego Przewoźnika. Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, jest protokół reklamacyjny spisany przy odbiorze paczki w obecności Doręczyciela.


IV. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając drogą elektroniczną oświadczenie do Sprzedawcy. Formularz zwrotu umieszczony jest na stronie MultiBazar.pl w plikach do pobrania.

2. Oświadczenie/formularz zwrotu powinien być wysłany przez Klienta drogą elektroniczną na adres biuro@multibazar.pl . Niezwłocznie po otrzymaniu formularza, MultiBazar dokonuje drogą elektroniczną potwierdzenia jego otrzymania.

3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od jego otrzymania.

4. Zwrot towaru następuje na koszt klienta. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient proszony jest o wysłanie towaru wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu. Zwrotu należy dokonać na wskazany przez MultiBazar adres.

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotów osobiście w siedzibie firmy.

6. Zwrot towaru jest możliwy w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki wraz z paragonem (faktura VAT) i oryginałem formularza zwrotu przez sklep internetowy. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu lub na konto, z którego dokonywana była płatność on line.

8. biuro@multibazar.pl prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu, korektę faktury sprzedaży z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.


V. Reklamacje

1. Administrator lub Wystawca odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, ,poz. 1176 ze zm.), zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

3. Towar reklamowany należy odesłać na adres firmy wskazany na fakturze, na koszt Klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji.

4. W przypadku uszkodzenia towaru przez Klienta koszty przesyłki pokrywa Klient.

5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny lub otrzymaną fakturę VAT. Reklamację towaru powinno się zgłosić pisemnie ,opisując przyczyny reklamacji. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się w plikach do pobrania i wysłania z towarem lub drogą elektroniczną na adres biuro@ multibazar.pl 

6. Klient traci uprawnienia przewidziane w punkcie V.1. Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Administratora. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem e-mailem na adres biuro@ multibazar.pl.

7. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia formularza reklamacyjnego wraz z opisem przyczyny reklamacji.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

9. Wszelkie zwroty i przesyłki w przypadku zwrotu uszkodzonego, niekompletnego, niepełnowartościowego towaru wysyłane na koszt Administratora nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu, korektę faktury sprzedaży z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.


VI. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

2. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez firmę Administratora oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższymi zasadami. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż dzień zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie MultiBazar.pl. Powyższe zmiany nie dotyczą transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu oraz nie wpływają na prawa nabyte Klientów.

4. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, Administrator powiadomi Klienta o dokonanych zmianach poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie MultiBazar.pl oraz w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto zarejestrowanego Klienta.

5. Informacja przekazywana Klientowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian, datę ich wejścia w życie oraz jednolity tekst Regulaminu, w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Administratorem a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

7. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: biuro@multibazar.pl , numerem telefonu                           888 042 616       (pn.-pt. godz.  08.00-18.00)

8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Powrót do góry