Logowanie
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Regulamin Platformy

Regulamin Platformy MultiBazar.pl

1. Postanowienia wstępne

   1. Użytkownik, który zamierza korzystać z portalu MultiBazar.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią                 niniejszego regulaminu i jego akceptacji.

   2. Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać należy im                   znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

        1. Administrator –  Firma MultiBazar prowadząca portal multibazar.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i                 Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego           do spraw gospodarki , NIP 7171343012 , REGON 430872951

        2. Bazar - wyodrębniony i sformatowany serwis internetowej platformy MultiBazar.pl .

        3. Bonusy – wartość finansowa wyrażona w Punktach Rabatowych.

        4. Doładowanie - zasilenie Konta Multi określoną kwotą.

        5. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez MultiBazar.pl zbiór zasobów pod unikalną nazwą (login i                    osobisty e-mail), w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w                        ramach MultiBazaru.

        6. Konto Multi – jedna ze składowych Konta użytkownika  - konto do księgowania Bonusów z rozliczonych                transakcji wyrażone w Punktach Rabatowych

        7. Klub - otwarta, wydzielona grupa społeczności MultiBazaru uczestnicząca w programach  uzyskiwania                korzyści (finansowych i innych), funkcjonujących na portalu Multibazar.pl . Każdy Klub to inne możliwości              oraz określona kwalifikacja, by stać się ich członkiem.

        8. Klubowicz – Użytkownik będący członkiem przynajmniej jednego Klubu.

        9. MultiBazar.pl platforma handlowo-usługowo-reklamowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w             domenie  www.multibazar.pl

      10. Premie – wartość finansowa wyrażona w złotych polskich.

      11. Punkty Rabatowe - Na portalu MultiBazar.pl obowiązuje wewnętrzny system  rozliczeń oparty o Punkty               Rabatowe (PR) umieszczane na Koncie Multi. Konsumpcja należnych bonusów zgromadzonych na Koncie             Multi  każdego Klubowicza, w ramach Programów Lojalnościowych, nastąpi wyłącznie poprzez Aukcje,                 Odsłony i Rabaty na Zakupy na portalu MultiBazar.pl

      12. Rejestracja - jednorazowa procedura zakładania indywidualnego Konta umożliwiająca użytkownikowi                  dostęp do  szerszej funkcjonalności serwisu  i programów zarobkowych. 

      13. Użytkownik   osoba zarejestrowana  na portalu MultiBazar.pl  (tworząca SPOŁECZNOŚĆ                                         MULTIBAZARU). 

   2. Rejestracja – zakładanie konta Użytkownika

   • 1. Każda osoba pełnoletnia ma możliwość bezpłatnej rejestracji na portalu MultiBazar.pl jako Użytkownik pod warunkiem  podania przy rejestracji niezbędnych danych tj. imienia, nazwiska oraz adresu mailowego.


    2. Rejestracja jest bezpłatna -  podczas rejestracji  wymagane jest podanie niezbędnych danych. (forma standardowa tj. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj oraz  akceptacja ogólnego regulaminu oraz polityki prywatności) .

    3. Każdy Użytkownik ma prawo do jednorazowej rejestracji, w trakcie której zostanie nadany login zawierający adres mailowy Użytkownika i unikatowy nr ID, do stosowania przy logowaniu.

    4. Użytkownik ma prawo do rejestracji przez osobę zapraszającą (innego zarejestrowanego Użytkownika) pod warunkiem podania podczas rejestracji jego nr ID lub adresu mailowego. W przypadku braku ID/adresu mailowego podczas rejestracji, Użytkownik zarejestrowany zostanie bezpośrednio przez Administratora. W takim przypadku Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia Użytkownika w dowolnym miejscu Bazy Użytkowników.

    5. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zapraszania kolejnych osób jako Użytkowników. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz Regulaminów przypisanych do poszczególnych Bazarów. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. 

    3. Swoboda wyboru korzystania z portalu

    1. Administrator  tworzy jednolitą bazę Użytkowników w ramach  platformy MultiBazar.pl

    2. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do swobodnego wyboru jednego lub wielu Bazarów znajdujących się na portalu MultiBazar.pl po zapoznaniu się z zasadami i regulaminami dla poszczególnych Bazarów.

    3. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do swobodnego wyboru dołączenia do jednego lub wielu Klubów funkcjonujących na portalu MultiBazar.pl, spełniając warunki wstępu dla poszczególnych Klubów.

    4. Klub Aktywnego Konsumenta "BUMERANG"

    1. Każdy Użytkownik zarejestrowany na portalu MultiBazar.pl ma prawo do członkostwa w Klubie Aktywnego Konsumenta "BUMERANG", po uiszczeniu jednorazowej składki członkowskiej poprzez zakup Pakietu Multi. Opłacając składkę członkowską w Klubie uzyskuje status KLUBOWICZ i prawo do otrzymywania bonusów w ramach programów lojalnościowych stworzonych dla Klubowiczów platformy MultiBazar.pl

    5. Punkty Rabatowe

    1. Na portalu MultiBazar.pl obowiązuje wewnętrzny system  rozliczeń oparty o Punkty Rabatowe (PR) umieszczane na Koncie Multi. Konsumpcja należnych bonusów zgromadzonych na Koncie Multi  każdego Klubowicza, w ramach Programów Lojalnościowych, nastąpi wyłącznie poprzez Aukcje, Odsłony i Rabaty na Zakupy na portalu MultiBazar.pl.

    6. Doładowanie, zasilenie Konta Multi

    1. Istnieje możliwość doładowania Konta Multi o wartościach wskazanych przez Administratora w Kategorii „Doładowania”. Doładowanie w zł zostanie zamienione na PR (Punkty Rabatowe) w stosunku 1:1 i umieszczone na Koncie Multi na portalu MultiBazar.pl

    7. Otwarty Program Lojalnościowy

    1. Dla Użytkowników portalu internetowego MultiBazar.pl stworzony został Otwarty Program Lojalnościowy (OPL) w ramach Klubu Aktywnego Konsumenta "BUMERANG". Każdy członek Klubu Aktywnego Konsumenta ma prawo do korzystania z bonusów w ramach OPL wynikających m.in. z Aukcji, Sprzedaży, Reklamy, Ogłoszeń zwanych dalej Bonus OPL. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przydzielania Bonusu OPL znajdują się w zakładce MOJE KONTO / BUMERANG / ZASADY.

    8. Grupowy Program Lojalnościowy 

    1. Dla Klubowiczów portalu MultiBazar.pl posiadających Pakiet Multi i inne Pakiety GPL stworzony został Grupowy Program Lojalnościowy (GPL) umożliwiający uzyskanie Punktów Rabatowych (PR) na Koncie Multi poprzez systemowe dodawanie Bonusów GPL. Klubowicz przystępuje do GPL dobrowolnie i ma możliwość odstąpienia w dowolnym momencie. Warunkiem skutecznego odstąpienia jest poinformowanie o tym Administratora drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Każdorazowo po zakupieniu Pakietu przypisanego do GPL, Klubowicz akceptuje warunki GPL, a system otwiera automatycznie nową pozycję w GPL. Uczestnictwo w GPL nie nakłada na Uczestnika obowiązku polecania kolejnych osób. Wobec powyższego Administrator nie określa czasu i nie gwarantuje zamknięcia każdego Panelu Otwartej/Bonusowej Pozycji. 

    2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przydzielania Bonusu GPL znajdują się w zakładce 
    MOJE KONTO / BUMERANG / ZASADY.

    9. Funkcjonujące Kluby

    1. - Klub Aktywnego Konsumenta „BUMERANG” – Klub nadrzędny nad pozostałymi Klubami. Użytkownik uzyskuje status KLUBOWICZ i prawo do uzyskiwania korzyści finansowych na własnych zakupach jak również na zakupach innych Użytkowników  oraz do udziału w pozostałych Klubach, po spełnieniu warunków wejścia.

     2. - Klub Dobrego Sprzedawcy „IKAR” – sprzedaż bezpośrednia połączona z możliwością zakupu określonych produktów i usług w cenach klubowych oraz uzyskiwaniem premii za sprzedaż i rozwój.

    3. - Praktyczny Klub Biznesu „NESTOR”. Klub łączący trzy elementy: edukację (rozwój wiedzy o finansach i przedsiębiorczości) , zabezpieczenie (budowa zabezpieczenia finansowego)  i zarabianie ( możliwość generowania bonusów i premii w programach dedykowanych tylko temu klubowi).

    4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i zasad  w danym Klubie znajdują się w zakładce MOJE KONTO dalej po wybraniu nazwy Klubu.

    10. Blokada, Rezygnacja i Cesja Konta

    1. W przypadku stwierdzenia łamania przez uczestnika zasad Regulaminu portalu MultiBazar.pl, konto zostanie automatycznie zablokowane. Konto uczestnika, który wykorzystuje je do celów nie związanych z jego przeznaczeniem zostanie zawieszone lub usunięte. Każde nowe zarejestrowane konto podlega wstępnej weryfikacji przez Administratora portalu. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Uczestnik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Administrator może również aktywować konto poprzez weryfikację wewnętrzną, bez podania powodu aktywacji. Administrator może zawiesić konto w przypadku podejrzenia o podaniu nieprawdziwych danych osobowych lub w przypadku utraty zaufania co do osoby. W przypadkach szczególnych Administrator może zablokować konto w trybie natychmiastowym.

    2. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta tradycyjną drogą pocztową lub pocztą mailową. Wszystkie wcześniejsze dane Użytkownika zostaną usunięte z bazy portalu Multibazar.pl

    3. Możliwe są dwa rodzaje cesji w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Platformie MultiBazar.pl. Pierwszy – w przypadku wskazania nowego Uczestnika przez Uczestnika dotychczasowego. Nabywca zapłaci Organizatorowi kwotę 100 zł + VAT na wskazany rachunek bankowy i dopełni wszelkich formalności związanych z przejęciem ID Zbywcy. Drugi – w przypadku nie wskazania nowego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo wyceny miejsca i sprzedaży w formie licytacji wśród Użytkowników portalu.

    11. Dziedziczenie

    1. W przypadku śmierci Użytkownika jego prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w programach lojalnościowych na portalu MultiBazar.pl przechodzą na osobę wskazaną w danych rejestracyjnych Użytkownika. W przypadku braku osoby wskazanej przez Uczestnika, jego prawa i obowiązki mogą przejść na podmiot wskazany przez spadkobierców ustawowych. Spadkobierca wstępuje w prawa zmarłego Użytkownika, w sposób niezmieniony pod dotychczasowy numer ID.

    12. Akceptacja Regulaminu

    1. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:

    • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
    • dobrowolnie przystąpiłem do portalu MultiBazar.pl
    • dane zawarte przy rejestracji są zgodne z prawdą
    • wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora


    13. Dane osobowe i polityka prywatności

    1. W momencie przystąpienia, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ma obowiązek zapoznania się z Polityką Prywatności portalu MultiBazar.pl

    14. Ustalenia końcowe

    1. Regulamin jest dostępny na stronie www.multibazar.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników drogą mailową. Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2019r.

   Powrót do góry